Bases del concurs

Condicions de participació

Les condicions de participació seran les següents:

 • Haver estat seleccionat pel centre de formació professional, escoles i instituts del Bages. Cada centre podrà presentar Un màxim de 2 treballs per Cicle Formatiu, (considerant el número global per categoria i centre, poden haver-hi per exemple 3 treballs d’un CF i 1 d’un altre CF).

La sol·licitud de participació vindrà determinada pels responsables de l’escola o institut corresponent, prèvia sol·licitud d’inscripció així com un resum del treball seleccionat

 • Els participants han de ser alumnes que cursin els seus estudis durant el curs en qualsevol de les escoles i instituts de formació professional del Bages.
 • La participació estarà dividida en dues categories; Cicle formatiu de grau mitjà (incloent Programes de formació i inserció. PFI) i Cicle formatiu de grau superior.
 • Les propostes poden ser presentades individualment o en grups de cinc estudiants com a màxim. En cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor únic.
 • Les propostes podran presentar-se com a màxim 10 dies abans de la sessió de STARTUPDAY i segons calendari anual.. El lloc de presentació serà a la secretaria del Congrés Talent+Empresa a Althaia Activa (althaiaactiva@althaia.cat). La llengua vehicular dels projectes serà el català.
 • La presentació dels projectes es farà en suport pdf a l’adreça de correu electrònic (althaiaactiva@althaia.cat). S’hauran d’enviar dos arxius amb els continguts següents:
 • Un resum executiu del projecte, màxim de 3 pàgines, on s’indiquin les dades dels participants i una breu descripció de l’activitat i del producte i/o servei.
 • El treball complet que es presenti al Congrés amb els documents annexes que es vulguin adjuntar, i que contingui almenys la següent informació:
 1. Cultura emprenedora: Idea i motivació emprenedora. Oportunitat de negoci
 2. Entorn empresarial: Anàlisi de l’entorn (mercat, clients, proveïdors, competència, DAFO). El Pla de màrqueting (producte/servei, comunicació, distribució, preus). Valors que integren l’empresa.
 3. Projecte empresarial: El Pla de producció o serveis. El Pla d’organització. El Pla jurídic-fiscal. El Pla econòmic i financer.

Comissió organitzadora.

 • Es constituirà un grup de persones representants de diferents centres i institucions que desenvoluparan el calendari de cada edició, i organitzarà les diferents fases del Congres Talent+Empresa.

Fases del Congrés talent + Empresa

 • Sessió Formativa. Es farà una sessió prèvia informativa als alumnes participants sobre Canvas,  Pitch Elevator, o altres temes que es considerin adequats.
 • Sessió Startupday. Presentació dels projectes per part dels participants, amb una durada màxima de 3 minuts per projecte. Seran avaluats per tècnics independents proposats per la comissió organitzadora.
 • Sessió Showroom empresarial. Es presentaran els 20 millors projectes de la fase anterior. Els seleccionats tindran l’oportunitat de defensar la seva idea i compartir-la amb els empresaris en un format de showroom empresarial. Tindran una durada màxima de 5 minuts, per fer la presentació, posteriorment els empresaris podran fer les preguntes que creguin oportunes sobre el projecte presentat.

Totes les presentacions dels treballs s’hauran de fer en format de presentació PDF i/o amb altres materials audiovisuals       complementaris, o prototips. Les comunicacions seran orals i hi podrà participar més d’un membre de l’equip si es considera necessari.

El jurat estarà format per un grup de 5 representants empresarials com a mínim.

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases.

En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis.

Acte de Cloenda.

El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant un acte a celebrar no més tard de 15 dies de la celebració de la sessió del Shrowroom empresarial.

En aquest acte els guanyadors presentaran el seu projecte a tots els assistents.

Premis – Mencions – Reconeixements

Congrés Formació Professional i emprenedoria del Bages. Talent+Empresa tindrà diferents modalitats de premi segons les necessitats. Hi hauran 6 treballs guanyadors: 3 CFGM i PFI 3 CFGS. Els membres del comitè avaluador determinaran el tipus de suport o protecció que se li donarà en cada cas, ja que l’adaptació al premi anirà determinada segons les necessitats i característiques de cada cas.

 • Els seleccionats disposaran de l’assessorament en la definició del pla d’empresa així com la valoració prèvia del registre industrial i/o intel·lectual del projecte, sempre segons les característiques del projecte.
 • Els seleccionats estaran en una borsa de talent que Congrés Talent i Empresa promocionarà i farà seguiment durant un any entre el teixit empresarial per tal de promocionar els projectes seleccionats i les persones que hi ha darrere seu per afavorir la contractació o una beca de treball.
 • La selecció dels treballs serà exposada a la web Congrés Formació Professional i emprenedoria del Bages. Talent+Empresa.
 • Els grups guanyadors del premi podran participar en la Mostra de Projectes Emprenedors de Formació Professional a Catalunya.
 • Es valorarà la incorporació dels projectes i/o participants, a través dels corresponents centres de formació professional, a Innova FP. Xarxa de centres d’Innovació i transferència del coneixement.
 • Es realitzarà difusió dels projectes en la Xarxa d’emprenedoria del Departament d’Ensenyament.
 • Els projectes seleccionats seran reconeguts econòmicament (amb un mínim de 200 € per treball) per part de Caixabank.
 • Els centres que tinguin els alumnes guanyadors/es, rebran un reconeixement per part del Departament d’Ensenyament i de l’organització del congrés.
 • La resta de finalistes que no hagin estat seleccionats podran participar al networking final en modalitat d’agenda de contactes, amb el reconeixement de participació en aquest esdeveniment.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents:

CFGM (Cicle formatiu de grau mitjà) (incloent Programes de formació i inserció. PFI)

El treball sobre la idea, la creativitat i competències personals i emprenedores.

(No cal entregar el pla econòmic en la presentació del treball)

CFGS  (Cicle formatiu de grau superior)

 1. Projectes amb millor definició d’innovació de la idea.
 2. Projectes amb millor justificació de viabilitat com a model de negoci.
 3. Projectes amb millors competències personals i emprenedores.
 4. Projectes amb millor definició de responsabilitat social corporativa.

També es tindran en consideració a l’hora d’avaluar, en totes les categories, els següents factors:

 1. Grau de definició i maduració del projecte.
 2. Tecnologia i innovació.
 3. Viabilitat tècnica i econòmica.
 4. Expectatives de rendibilitat.
 5. Sinergies amb altres activitats econòmiques i entre comarques.
 6. Activitat amb escassa presència a la zona o que cobreixi necessitats insuficientment satisfetes en el territori.
 7. Creació de llocs de treball.

Clàusules. Treballs guanyadors

Les clàusules dels treballs guanyadors són les següents:

 • Congrés Formació Professional i emprenedoria del Bages. Talent+Empresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries. Així, es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada.
 • L’organització del congrés garanteix que els projectes presentats es tractaran amb absoluta confidencialitat. Qualsevol ús que vulgui fer-se’n i que no estigui relacionat amb els objectius acadèmics o d’aquesta convocatòria, es farà amb l’autorització prèvia dels emprenedors
 • Les dades i els continguts de la presentació seran les que autors desitgin utilitzar i només aquestes podran ser utilitzades per l’organització per tal de fer-ne el ressò públic.
 • Tots els treballs seran exposats a la web del congrés per a la seva consulta i seguiment, on tots els alumnes podran participar activament així com els empresaris o públic en general que s’inscrigui.
 • La participació en el Congrés Talent+Empresa implica el compromís d’exposar els coneixements adquirits durant l’elaboració del projecte en el web del Congrés per donar difusió i fomentar l’intercanvi de coneixement amb altres projectes.
Compartir...Email this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0